Lô 101-100/4
Lô 101-100/4

Quốc gia    Việt Nam
Vị trí    Bể Sông Hồng, Việt Nam
Diện tích    4.914 km2
Nhà điều hành    PVEP
Phần trăm tham gia    PVEP(100%)
Các đối tác    Không
Loại hình hợp đồng    PSC
Giai đoạn    Tìm kiếm Thăm dò
Sản phẩm