..
Ban chức năng
..
Ông
Lê Quang Anh
Trưởng ban An toàn sức khỏe môi trường
..
Ông
Đỗ Tuấn Anh
Phó ban An toàn sức khỏe môi trường
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Đinh Trọng Huy
Trưởng ban Khoan
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Nguyễn Quốc Hùng
Phó ban Khoan
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Lê Tuấn Hùng
Trưởng ban Tài Chính
Số điện thoại:
Email:
..
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó ban Tài Chính
Số điện thoại:
Email:
..
Nguyễn Thị Hải Thanh
Trưởng ban Đầu tư phát triển
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Nguyễn Huy Tiến
Phó ban Đầu tư phát triển
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Phạm Ngọc Khuê
Trưởng ban Đầu tư
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Vũ Hoàng Long
Phó ban Đầu tư
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Trần Như Hưng
Trưởng ban CNTT và HT
Số điện thoại:
Email:
..
Ông
Vũ Thái Anh
Phó ban CNTT và HT
Số điện thoại:
Email:
Đơn vị thành viên
 
JOCS
 
Liên kết
 
Chi nhánh
 
Kiểm soát viên
 
Ban Kiếm soát nội bộ