Bà Tạ Thị Vĩnh Hiền

Bà Tạ Thị Vĩnh Hiền sinh năm 1962 tại Hà Nội. Bà Tạ Thị Vĩnh Hiễn tốt nghiệp chuyên ngành Địa chất Dầu khí- Trường Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội.

Sau khi tốt nghiệp và được tuyển dụng vào ngành dầu khí năm 1985, bà được điều động đến Viện Dầu khí Việt Nam làm công tác nghiên cứu chuyên ngành Thạch học Trầm tích trong 10 năm từ năm 1985 đến 1994. 

Từ năm 1994 – 2005, Bà chuyển công tác sang phòng Khoa học – Công nghệ - Môi trường (Sau đổi tên thành Ban Công nghệ - An toàn – Môi trường), Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.Trong thời gian này, Bà đã theo học chuyên ngành Luật tổng hợp của Trường Đại học Luật Hà Nội và tốt nghiệp năm 1998.

Tháng 2/2005, Bà được điều động làm chuyên viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), sau đó giữ chức Phó Chánh Văn phòng và phân công trách nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vào năm 2007.

Tháng 9/năm 2008, Bà được bổ nhiệm là Thành viên Ban Kiểm soát HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, kiêm Kiểm soát viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Từ tháng 1/2009 đến nay, Bà giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên PVEP.